Group Fitness
TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayTimeSaturday
8:30am





8.30am
Kristin


Amy


Mysti

9.30am
Mysti

Megan

Angela

Mysti

Michelle
8:15 am
Lauren/Melanie
10.35am

Rachael

Angela

Rachael

9.15am
Rachael
11:45amSILVERSNEAKERS I
Megan
Senior Yoga
Mysti
SILVER SNEAKERS 2
Margaret
Senior Yoga
Margaret
SILVERSNEAKERS I
Rachael
10.15am
Sheri
5:30pm

Sheri


30 mins

10:30
YOGA
5.30pm
Megan

Melanie

Melanie/Lauren

6:00pm-30 mins


6:30pmZumba
Lilianna

Rachael/Michelle

Michelle

Melanie


7:00pm



Lauren


TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayTimeSaturday
5:30am





8.30am
Kristin


Amy








10.15am
Sheri
5.30pm

Sheri


Amy