Body3 Fitness Group Fitness
TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayTimeSaturday
5:30aBOOT CAMP
Rayme

BOOT CAMP
Rayme

BOOT CAMP
Rayme
8:00a

9:00a

10:00a
6:00p
Paula

IGNITE
Kelly7:00p
Sven

Lesley

Mimi

Ashley